Op 18 november 2018 kwam het enduranceforum bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen zoals het kampioenschapsreglement endurance en de voorgestelde reglementswijziging. Op deze dag vond ook de beleidsdag endurance plaats.

Samenstelling Enduranceforum
Eveline Hasper heeft namens de FNRS-ondernemers zitting in het Enduranceforum. Eveline heeft aangegeven niet meer voldoende tijd te hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan het forum en heeft daarom afscheid genomen. Tonkie Collee heeft ook aangegeven dat ze helaas niet langer een bijdrage kan leveren aan het Enduranceforum. Eveline en Tonkie worden bedankt voor hun bijdrage voor de endurancesport in Nederland!  De posities van Eveline en Tonkie zijn daarmee vacant. Mocht je interesse hebben in een functie binnen het Enduranceforum? Lees dan meer over het forum en neem contact op!

Kampioenschapsreglement Endurance
Het forum stelt voor om het selectietraject voor het kampioenschap anders in te richten. Het voorstel is om voor het kampioenschap te werken met een vrije inschrijving voor combinaties die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Daarnaast stelt het forum voor om de selectie over een geheel jaar te laten verlopen. Dit wil zeggen dat de wedstrijden die eind 2018 verreden zijn, al mee tellen voor de Hippiade 2019.  Het kampioenschapsreglement 2019 wordt na goedkeuring gepubliceerd op www.hippiade.nl.

Voorgestelde reglementswijziging
Het forum stelt voor om in 2019 een wijziging aan te brengen rondom de inzet van dierenartsen op wedstrijden. De functie van hoofd wedstrijddierenarts wordt nader omschreven en het forum stelt aanvullende eisen voor aan deze functie. Bijvoorbeeld dat organisaties tenminste 1 dierenarts op de wedstrijd moeten inzetten die geregistreerd staat als hoofdwedstrijddierenarts endurance. De hoofdwedstrijddierenarts heeft ervaring binnen de endurance en heeft de leiding over de veterinaire keuringen. De definitieve reglementswijzigingen endurance worden begin 2019 gepubliceerd op www.knhs.nl.

Nakeuring
Begin dit jaar is vanwege discussie over de reglementswijziging van de nakeuring besloten om die wijziging (nog) niet in werking te laten treden. In de daar op volgende periode is uitgebreid door gepraat over de nakeuring. De belangrijkste conclusie is dat er op dit moment niet voldoende draagvlak is om een wijziging aan te brengen rondom de nakeuring. De nakeuring blijft plaatsvinden op 30 minuten na het stoppen van de rijtijd.

Beleidsdag endurance
Het enduranceforum, het bestuur van de KNHS Endurancevereniging en een afvaardiging van de technische commissie endurance waren bij de beleidsdag endurance aanwezig. Alle partijen die betrokken zijn bij de endurancesport in Nederland hebben met elkaar om tafel gezeten en nagedacht over de sport. In 2017 is nagedacht over het beleidsplan endurance, dit 2018 is nagedacht over hoe uitvoering te geven aan dat plan.
Aan de hand van de onderwerpen uit het beleidsplan endurance gingen de aanwezigen in werkgroepen aan de slag. De onderwerpen uit het beleidsplan zijn: laagdrempelig deelnemen en organiseren, gevarieerd en leuk sportaanbod,  promotie en educatie.
De werkgroepen hebben acties bedacht hoe vorm gegeven kan worden aan uitvoering van het beleidsplan, daar wordt een prioritering in aangebracht en de acties worden vastgelegd in de jaarwerkplannen van de verschillende partijen.

Vergaderdata Enduranceforum in 2019
In 2019 zijn de vergaderingen van het Enduranceforum op 28 januari, 15 mei, 16 september, 17 november.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz