Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nieuws.horse

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

* Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

* Advertentie: beeldmateriaal, teksten, geluid of film (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen (bedrijfs)vermeldingen, (e-mail)adressen, zoekresultaten, banners of buttons) die door Nieuws.horse gepubliceerd worden in de overeengekomen media. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van een overeenkomst.

* Contractant: de wederpartij met wie Nieuws.horse een Overeenkomst heeft gesloten.

* Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Nieuws.horse en Contractant (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het plaatsen van Advertenties en/of Informatie inzake Contractant), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.

* Nieuws.horse: het online medium met die naam alsmede de uitingen op social media onder die naam

* Informatie: Advertenties en alle andere informatie, gegevens en data, inzake een Contractant of een derde, al dan niet ter promotie van de hun aangeboden diensten en/of websites of naam van een Contractant of een derde, al dan niet op basis van een overeenkomst, gepubliceerd in door Nieuws.horse beheerde media.

* Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijnsprestatie.

* Opdrachtgever: degene die bevoegd is om in naam van Contractant een Overeenkomst aan te gaan.

* Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en Nieuws.horse op grond waarvan Nieuws.horse Diensten aan Contractant levert.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door Nieuws.horse van Diensten aan of ten behoeve van Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst gaan voor de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Nieuws.horse en Contractant, wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Nieuws.horse en de Contractant zijn overeengekomen.

2.6 Nieuws.horse wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Contractant van de hand.

2.7 Nieuws.horse is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van Nieuws.horse of op een andere wijze aan Contractant bekend worden gemaakt. Indien Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Nieuws.horse zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De opdrachtgever is gerechtigd, tenzij anders is overeengekomen, de verstrekte opdracht tot advertentieplaatsing te annuleren. Kosteloze annulering dient schriftelijk plaats te vinden binnen 8 kalenderdagen na het verstrekken van desbetreffende opdracht. Bij overschrijding van de gestelde termijn van 8 dagen bedragen de annuleringskosten 50% van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag op het contract.

3.3 Nieuws.horse behoudt het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren, ook al is de opdracht (schriftelijk) aanvaard. Van zulk een annulering stellen wij opdrachtgever ten spoedigste in kennis. Bij annulering zijn wij niet gehouden enige schade te vergoeden. Onze enige verplichting bestaat alsdan in het restitueren aan opdrachtgever van het door deze aan ons voor het geannuleerde gedeelte betaalde bedrag.

3.4 Indien Opdrachtgever en Nieuws.horse besluiten om tot plaatsing over te gaan voordat de termijn van 8 dagen zoals bedoeld onder 3.2 verstreken is, dan vervalt het recht van Opdrachtgever om kosteloos te annuleren. De annuleringskosten bedragen dan 50% van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag op het contract.

3.3 Opdrachtgever en Contractant staan ervoor in dat Opdrachtgever volledig bevoegd is om Contractant bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.

Artikel 4: Uitvoering dienstverlening

4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt Nieuws.horse Contractant dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het publiceren van Advertenties en/of Informatie.

4.2 Nieuws.horse zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Nieuws.horse zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Nieuws.horse niet:

– dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;

– dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

4.4 Nieuws.horse is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst of Advertentie en/of Informatie, zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens Nieuw.horse ontstaat.

4.5 Nieuws.horse is gerechtigd de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

4.6 Nieuws.horse is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. Nieuws.horse is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

4.7 Indien naar het oordeel van Nieuws.horse uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Contractant, of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie of materiaal verstrekt), is Nieuws.horse gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

4.8 Reclamaties of klachten inzake onjuiste of onvolledige (anders dan overeengekomen) Advertenties en/of Informatie dienen uiterlijk binnen 8 dagen na publicatie of verschijning schriftelijk aan Nieuws.horse kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 5: Advertenties en/of Informatie

5.1 Advertenties en/of Informatie moeten voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen. Nieuws.horse heeft het recht deze eisen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Nieuws.horse zal Contractant van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

5.2 Nieuws.horse behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie en/of Informatie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder dat Contractant aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen van een Advertentie en/of Informatie kan door Nieuws.horse zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden.

5.3 Nieuws.horse is gerechtigd, doch niet verplicht, de Contractant te verzoeken de uitvoering van de Overeenkomst te controleren, bijvoorbeeld door een voorbeeld-Advertentie en/of -Informatie te sturen. Indien Nieuws.horse, ter controle, aan Contractant een voorbeeld Advertentie en/of Informatie stuurt, kan Contractant voorafgaande aan de plaatsing wijzigingen doorgeven op de inhoud van de Advertentie en/of Informatie.

5.4 De uitvoering van de Overeenkomst is automatisch door Contractant goedgekeurd, tenzij hij na de ontvangst van een controleverzoek van Nieuws.horse maar voorafgaande aan plaatsing schriftelijk anderszins te kennen geeft.

5.5 Contractant kan geen rechten ontlenen aan de plaats of positie, ranking en ordering van de ten behoeve van Contractant geplaatste Advertentie en/of Informatie in de media.

5.7 Contractant is ermee akkoord dat Advertenties en/of Informatie van derden, waaronder concurrenten, in de buurt van de Advertentie en/of Informatie van Contractant verschijnen.

Artikel 6: Medewerking door Contractant

6.1 Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens/materialen op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de Advertentie en/of Informatie.

6.2 Contractant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens/materialen juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig is. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van Nieuws.horse, waaronder eveneens begrepen

haar Diensten, zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart Nieuws.horse volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Nieuws.horse eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

6.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Nieuws.horse hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.4 Contractant zal zich houden aan alle door Nieuws.horse verstrekte of op de website van Nieuws.horse bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.

6.5 Contractant is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken, door mede, doch niet uitsluitend, op frauduleuze of oneigenlijke of ongeldige wijze ‘klikken’ op de Advertenties en/of Informatie te genereren of te laten genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van robots of andere geautomatiseerde zoekopdrachten, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten en/of software.

Artikel 7: Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden

7.1 Indien Contractant ten behoeve van een derde partij met Nieuws.horse een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing.

7.2 Contractant garandeert dat de derde partij akkoord is met de plaatsing van de Advertentie en/of Informatie zoals tussen Contractant en Nieuws.horse overeengekomen.

7.3 Nieuws.horse is te allen tijde gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele Advertentie en/of Informatie te stellen.

7.4 Nieuws.horse is te allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan Nieuws.horse blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de Advertentie en/of Informatie c.q. de plaatsing daarvan, is Nieuws.horse gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

7.5 Niettegenstaande het vorige lid is Contractant jegens Nieuws.horse volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de Advertentie en/of Informatie aan Nieuws.horse verschuldigde vergoeding.

7.6 Contractant vrijwaart Nieuws.horse volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart Nieuws.horse eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8: Vergoeding en betaling

8.1 Contractant is aan Nieuws.horse de vergoedingen verschuldigd die zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan Nieuws.horse verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in Euro, exclusief BTW en overige heffingen.

8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de Advertentie en/of Informatie.

8.3 Als er sprake is van periodiek verschuldigde bedragen, is Nieuws.horse gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Contractant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de

Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.

8.4 Nieuws.horse is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.

8.5 Nieuws.horse brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening.

8.6 Betaling dient voorafgaand aan publicatie te geschieden op de door Nieuws.horse aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.7 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

8.8 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.

8.9 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 50,- (vijftig euro).

8.10 Nieuws.horse is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van Nieuws.horse, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Nieuws.horse. Nieuws.horse is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Nieuws.horse in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Nieuws.horse of bij de derde van wie Nieuws.horse het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Nieuws.horse aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Contractant in het kader van de Overeenkomst aan Nieuws.horse ter beschikking stelt, blijft berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen het materiaal aan Nieuws.horse ter beschikking te stellen. Contractant verleent Nieuws.horse het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.

9.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Nieuws.horse ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart Nieuws.horse volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Nieuws.horse eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

9.4 Contractant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10: Privacy en Geheimhouding

10.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient Nieuws.horse persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand dat wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Nieuws.horse draagt er zorg voor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de WBP en aan haar eigen Privacy Verklaring opgenomen op haar website.

10.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 10.3 Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Nieuws.horse is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Nieuws.horse in welk geval Nieuws.horse uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Nieuws.horse bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Nieuws.horse te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Nieuws.horse wel aan de overeenkomst beantwoordt;

– redelijke kosten voor operationele kosten voor de Contractant, verminderd met de besparingen;

– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Nieuws.horse voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolg schade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.5 Nieuws.horse is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

11.6 In afwijking op het voorgaande geldt voor de Dienst die bestaat uit het gratis plaatsen van een Advertentie en/of Informatie het volgende. Nieuws.horse is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Nieuws.horse in welk geval de aansprakelijkheid van Nieuws.horse uitsluitend bestaat uit het verbeteren van de Advertentie en/of Informatie.

Artikel 12: Opschorting

12.1 Nieuws.horse is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien Nieuws.horse het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met 6, 9.3 of 9.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Nieuws.horse toekomend recht. Opschorting ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Nieuws.horse geleverde Diensten.

12.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Nieuws.horse de opschorting opheffen.

Artikel 13: Duur van de Overeenkomst

13.1 De looptijd van een Overeenkomst wordt berekend vanaf de datum van verschijning, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.2 Onverminderd haar overige rechten, is Nieuws.horse gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit 6, 9.3 of 9.4.

13.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Nieuws.horse geleverde Diensten. Bedragen die Nieuws.horse voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

13.5 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch. Nieuws.horse is onderdeel van BYDA Management, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 64675114.