Source :

Het aantal slachtoffers van de wolf onder landbouwhuisdieren neemt toe door de jaarlijkse exponentiële groei van wolven in Nederland. Kalveren, koeien en pony’s worden met steeds meer regelmaat aangevallen en dood gebeten. De Federatie Particulier Grondbezit heeft daar eerder dit jaar aandacht voor gevraagd bij Minister Van der Wal. Tweede Kamerleden Boswijk (CDA), Van Campen (VVD) en Bisschop (SGP) slaan daar nu op aan en hebben op 11 oktober jl. kritische en terechte vragen over de wolf gesteld aan minister Adema van LNV.

FPG juicht deze kritische houding van harte toe en sluit aan bij haar eerdere oproep. De oplossing is volgens FPG helder: populatiebeheer van de wolf moet mogelijk zijn, evenals de instelling van nul-gebieden. In andere lidstaten is al de wettelijke ruimte gevonden om deze oplossingen mogelijk te maken. Het ministerie moet niet langer wachten en in actie komen, voordat het nog verder uit de hand loopt.

De FPG heeft in mei jl. het initiatief genomen om met 25 organisaties minister voor stikstof en natuur Van der Wal op te roepen om in actie te komen. Naar aanleiding daarvan is er een gesprek geweest met de minister. De twee belangrijkste punten uit de brief zijn een oproep tot het mogelijk maken van populatiebeheer van de wolf en het instellen van nul-gebieden. “We zien echter nog geen concrete actie vanuit het ministerie. De vragen van de kamerleden zijn dan ook zeer welkom.”

Juridische mogelijkheden

Er wordt gevraagd of de minister “bereid is om, in lijn met andere lidstaten, in het algemeen meer ruimte te bieden voor het verjagen en doden van probleemwolven en de juridische mogelijkheden hiertoe maximaal te benutten en provincies daarbij te faciliteren?” Duitsland, Zweden, Finland, Slowakije en Griekenland hebben die wettelijke ruimte gevonden en maken daar al gebruik van blijkt uit de vragen. Er wordt ook rechtstreeks gevraagd naar de mogelijkheid tot het instellen van nulstand gebieden. “Hoe kijkt u aan tegen het voorstel om gebieden aan te wijzen waar de wolf wel en niet past en beheersmaatregelen hierop af te stemmen?” Hierbij wordt verwezen naar de brief en het position paper dat op initiatief van FPG is geschreven.

Minder mensenschuw

Verder wordt er gevraagd naar de (gunstige) staat van instandhouding van de wolf, waarom er niet meer haast wordt gemaakt met het opstellen van een internationaal wolvenplan en of de minister kan vertellen voor hoeveel wolven er ruimte is in Nederland en wanneer dat aantal bereikt zal worden. Dit laatste is een belangrijk punt. De wolvenpopulatie groeit exponentieel met zo’n 40% per jaar. Dat betekent dat we over een jaar of vijf al meer dan honderd wolven in Nederland hebben. Bovendien lijkt de wolf minder mensenschuw dan voorspeld.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz