Het bestuur van het KWPN Regio Noord-Brabant nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Datum:           Donderdag 13 december 2018 
Tijdstip:          Aanvang 20.00 uur. / Zaal open vanaf 19:30 uur
Locatie:          Hotel-Café-Restaurant De Druiventros, Bosscheweg 11, Berkel-Enschot.

De heer Andries van Daalen, voorzitter Algemeen Bestuur KWPN is aanwezig om eventuele vragen van de leden te beantwoorden. Wanneer u nu al vragen hebt voor de heer Van Daalen, het regiobestuur of voor het fokkerijraadslid is het verzoek aan u om de vragen van tevoren al via de mail in te sturen naar het regiosecretariaat zodat u op de vergadering ook een volledig antwoord op uw vraag mag verwachten.

Klik HIER voor de Agenda om te printen
Klik HIER voor de Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2018
Klik HIER voor de Begroting 2019

AGENDA

 1. Opening
 2. Conceptnotulen algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2018 *
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Financieel: Begroting 2019
 5. Benoeming nieuw lid regiobestuur /ledenraadslid **.
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Rob Gevers, Berlicum – afdeling Midden-Brabant-Noord (MBN)
  Het regiobestuur stelt voor om de nieuwe voorzitter van de afdeling MBN
  mw. Karolien Haemers, Dussen,
  te benoemen als lid van het regiobestuur en ledenraadslid.
 6. Korte terugblik keuringen 2018 en vooruitblik keuringen/IBOP 2019
 7. Mededelingen uit de ledenraad.
 8. Mededelingen uit de fokkerijraad
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

*   De concept-notulen en de begroting 2019 liggen tenminste een half uur
voor aanvang van de vergadering ter inzage en de leden ontvangen
nog tijdig een mail met een link naar deze stukken.

** De daarop betrekking hebbende artikelen van het Huishoudelijk
Reglement Afdelingen KWPN Noord-Brabant, Regioreglement en
van de Statuten en het Algemeen Reglement van het KWPN
zijn op bovenstaande benoemingen van toepassing.

Leden van de regio Noord-Brabant zijn gerechtigd tegenkandidaten aan de
voordracht toe te voegen voor 5 december a.s. bij het regiosecretariaat.
De voordracht van een tegenkandidaat dient ondersteund te worden door
tenminste 20 stemgerechtigde leden van de regio Noord-Brabant.

Na afloop lezing/presentatie
Na de pauze (± 21:15 uur) zal er een interessante lezing volgen, gepresenteerd door de dierenartsen Kim de Graaf en Peter van Oijen van het Veterinair Centrum Someren
Het onderwerp van deze avond zal zijn: Rhino en Droes

Het belooft een zeer interessante avond te worden. Noteer deze datum alvast in uw agenda!!!
Voor het gedeelte na de pauze zijn ook niet leden van harte welkom!!!

Graag tot ziens op donderdagavond 13 december a.s. in Berkel-Enschot.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz